विलोम शब्द | Vilom Shabd in Hindi – Opposite Words in हिंदी

Vilom shabd दूसरे शब्द के विपरीत एक शब्द होता है। उदाहरण के लिए तेज धीरे का विलोम है। विलोम शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्मीदवारों को अक्सर विभिन्न परीक्षाओं के हिंदी भाषा अनुभाग में विलोम से संबंधित प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। इन शब्दों को English में Antonyms कहते हैं।

Opposite word in hindi

Vilom Shabd किसे कहते हैं? 

एक-दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को , Vilom shabd कहते है अर्थात् जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें vilom shabd या विपरीतार्थक शब्द कहते है। जैसे अधिकतम – न्यूनतम ,आजाद – गुलाम , दिन-रात | अतः इन शब्दों को vilom Shabd  कहते हैं।

Vilom Shabd किन विधियों से बनते हैं?

  1. लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द: जैसे भाई – बहन ,राजा – रानी ,वर – वधू ,लड़का – लडकी
  2. अलग जातीय शब्दों द्वारा विलोम शब्द :  जैसे अधम-उत्तम , अधिकतम – न्यूनतम , अनुराग- विराट , आजाद-गुलाम , आगे-पीछे आदि। 
  3. समास के पद बनाकर विलोम शब्द : जैसे नश्वर-अनश्वर, आदि- अनादि, संभव-असंभव आदि। 
  4. उपसर्ग के द्वारा विलोम शब्द: जैसे ईश्वर-अनिश्वर,आस्था- अनास्था, स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य , मान-अपमान आदि। 

Vilom Shabd List | विलोम शब्द के उदाहरण

शब्दविलोमशब्दविलोम
हिंसाअहिंसागठियानाखोलना
हारजीतगजबसामान्य
हर्षशोकगंभीरचपल
स्वाधीनपराधीनगंधीलासुगंधित
स्वस्थरुग्णगंधदायकगंधाहारक
स्वर्गनरकखोलनाबांधना
स्वकीयापरकीयाखेदप्रसन्नता
स्थिरगतिमानखुशनसीबबदनसीब
स्थावरजंगमखुशकिस्मतबदकिस्मत
स्थलजलखुशगमगीन
स्त्री पुरुषखुलाबंद
सौभाग्यदुर्भाग्यखीजनारीझना
सोनाजागनाखिलनामुरझाना
सूखाग्रस्तबाढ़ग्रस्तखलसज्जन
सुषुप्तजाग्रतखरीदनाबेचना
सुलभदुर्लभखराखोटा
सुगंधदुर्गंधखद्यअखाद्य
सिलसिलेवारगड्मडखट्टामीठा
सामान्यविशेषखगोलभूगोल
साध्यअसाध्यखंडन मंडन
साक्षरनिरक्षरखंडनमंडन
सांयप्रात:क्षमाक्रोध
सहीगडबडक्षणिकशाश्वत
सरसनीरसक्रोध क्षमा
सरलजटिलक्रोधक्षमा
सम्मानअपमानक्रेता विक्रेता
सफलअसफलक्रूरअक्रूर
सपूत कपूतक्रियाप्रतिक्रिया
सनाथअनाथक्रयविक्रय
सध्दर्मअधर्मक्रमव्यतिक्रम
सदोषअदोषकैदछूट
सदाचारकदाचारकेंद्रितविकेन्द्रित
सदयनिदय कृष्णशुक्ल
सजीवनिर्जीवकृष स्थूल
सच झूठकृत्रिमप्राकृत
सगुणनिर्गुणकृतज्ञकृतघ्न
सक्षमअसक्षमकुलटापतिव्रता
सक्रियनिष्क्रयकुरूपसुंदर
सकामनिष्कामकुमार्गसुमार्ग
संक्षेपविस्तारकुपोषणपोषण
संकोचीढीठकुपूतसपूत
संकरीचौड़ीकुपुत्रीसुपुत्री
शोकहर्षकुटिलसरल
शूद्रस्वर्णकुख्यात विख्यात
शुष्कआर्द्रकुख्यातविख्यात
शीतऊष्णकुकृति सुकृत्य
शयनजागरणकुकृतिसुकृत्य
शत्रुमित्रकालागोरा
वीरकायरकार्यअकार्य
विहित निषिद्धकायरनिडर
विरक्तअनुरक्तकाम आराम
विधिनिषेधकाबिलनाकाबिल
विधवासाधवाकान्तकांता
विजातीय जातीयक़ानूनीगैरकानूनी
विजयपराजयकलआज
वरदानअभिशापकर्मण्यअकर्मण्य
लौकिकअलौकिककरीबीदूर के
लोकपरलोककमीबेशी
लिखितमौखिककमजोरताकतवर
लाभहानिकमज्यादा
लघुगुरुकभी–कभीअक्सर
रुगणस्वस्थकपटनिष्कपट
रुखड़ाचिकनाकनीय वरीय
रातदिनकनिष्ठवरिष्ठ
रागद्वेषकदाचार सदाचार
रक्षकभक्षककठोरकोमल
यशअपयशकठिनाईसरलता
मौखिकलिखितकठिनसरल
मोटापतलाकच्चापक्का
मोक्षबंधनऔपचारिकअनौपचारिक
मूल्यवानअमूल्यवान/ मूल्यहीनओजस्वीनिस्तेज
मूकवाचालऐहिकपारलौकिक
मुक्तग्रस्तऐश्वर्यअनैश्वर्य
मित्रताशत्रुताऐतिहासिकअनैऐतिहासिक
मितव्ययअपव्ययएड़ीचोटी
मानवदानवएकाग्रचंचल
महात्मादुरात्माएकल बहुल
महलझोंपड़ीएकत्रविकिरण
मर्त्यअमरएकताअनेकता
भूतभविष्यएककेअनेक
भूगोलखगोलएकअनेक
भिज्ञअनभिज्ञऋणात्मकधनात्मक
भाटाज्वारऊपरनीचे
भलाईबुराईउपेक्षाअपेक्षा
भगवानहैवान/ राक्षसउपायनिरुपाय
बेचनाखरीदनाउपस्थितअनुपस्थित
बेकारमहत्त्वउपसर्गप्रत्यय
बुद्धिमानबुद्धिहीनउपयोगदुरुपयोग
बीचकिनाराउपयुक्तअनुपयुक्त
बाह्यअंतरउपमयअनुमय
बाहरघरउपन्यासएकांकी
बहुतथोड़ाउपचारअनुपचार
बहुज्ञअल्पज्ञउपकारअपकार
बहिरंगअन्तरंगउन्मुखविमुख
बलवानबलहीन उन्मीलननिमीलन
बदबूखुशबूउन्नतिअवनति
बदनेकउन्नतअवनत 
बड़ा छोटाउधारनगद
बंधनमुक्तिउधमनिरुद्ध
बंदखुलाउद्यमीआलसी
फूलना मुरझानाउद्यमविनय
प्रूर्णिमाअमावस्याउद्घाटनसमापन
प्राचीनअर्वाचीनउदात्तअनुदात्त
प्रसन्नताखेदउदयअस्त
प्रशंसाकुत्साउत्साह निरुत्साह
प्रत्यक्षअप्रत्यक्षउत्थानपतन
प्रतीचीप्राचीउत्तीर्णअनुत्तीर्ण
प्रकाशअंधकारउत्तरायणदक्षिणायन
प्रकट गूढ़उत्तरदक्षिण
पूर्णतःअंशतःउत्तमअधम
पुरातनअधुनातनउत्कृष्ट निकृष्ट
पुराअधूराउत्कर्षअपकर्ष
पुरस्कारतिरस्कारउच्चनीच
पासदूरउचितअनुचित
पावनअपावनउग्रसौम्य
पालतूजंगलीउऋणऋण
पानागँवानाईश्वरअनीश्वर
पश्चिमपूर्वइतिअथ
परोपकारीविनाशकारीइच्छाअनिच्छा
परोक्षअपरोक्षआहारनिराहार
परिचितअपरिचितआस्थाअनास्था
पदावनतिपदोन्नतिआसक्तअनाशक्त
पंडितमुर्खआलस्यस्फूर्ति
न्यायअन्यायआयव्यय
नैतिकअनैतिकआनाजाना
नूतन पुरातनआधारनिराधार,विकर्ण
निश्चिंतचिंतितआदिअंत
निर्विरोधगतिरोधआदानप्रदान
निर्माणविनाशआदर्शयथार्थ
निर्दयीदयालुआदरअनादर
निर्जलअजलआजकल
निरालम्बअवलम्बआग्रहदुराग्रह
निरक्षरसाक्षरआगामीगत
निम्नउच्चआगमनप्रस्थान
नित्यअनित्यआकाशपाताल
निकासप्रवेशआकारनिराकार
निंदास्तुतिआकर्षणविकर्षण
नारीनरआंतरिकबाह्य
नवीनप्राचीन आंकलनविकलन
नगदउधारअस्ताचलउदयाचल
धर्मअधर्मअस्तउदय
धनीनिर्धनअसलीनकली
दोषनिर्दोषअवसादप्रसाद 
देशीविदेशीअवरप्रवर
देवदानवअवनिअंबर
देयअदेयअवनतिउन्नति
दूर केकरीबीअल्पायुदीर्घायु
दीर्घायुअल्पायुअल्प अधिक
दीर्घकालीनअल्पकालीनअर्थअनर्थ
दासप्रभु अमृतविष
दानीकंजूस/ कृपाणअमावस्यापूर्णिमा
दातायाचकअभिज्ञअनभिज्ञ
दंडक्षमाअप्रभावितप्रभावित
तेज़मंद (निस्तेज) अपेक्षित अनपेक्षित
तरलठोसअपेक्षाउपेक्षा
तमज्योति,उजालाअन्तरंगबहिरंग
डरनिडरअनैतिकनैतिक 
ठोसतरलअनुलोमविलोम
ज्येष्ठकनिष्ठअनुरागविराग
ज्यादाकमअनुरक्तविरक्त
ज्ञानीअज्ञानीअनुपमाउपमेय
ज्ञानअज्ञानअनुजअग्रज
जीवनमृत्युअनुकूलप्रतिकूल
जातिकुजातिअनिवार्यवैकल्पिक
जागरणशयनअनाहूत आहुत
जलअग्निअनामनाम
जन्ममृत्युअनभ्यस्तअभ्यस्त
छलीनिश्छलअनभिज्ञभिज्ञ
चोर साधुअधोमुखीउद्भमुखी
चेतनअचेतनअधोगामीउर्ध्वगामी
चिरन्तर नश्वरअधिकन्यून
चिरअचिरअदेयदेय
चिन्मय अचिन्मयअतिवृष्टि  अनावृष्टि
चाहाअनचाहाअतिअल्प
चाहअनचाहअछूतछूत 
चालाकबेवकूफअच्छाबुरा
चल अचलअग्रिमअन्तिम
चलअचलअगलापिछला
चरअचरअगठितगठित
चमकहीनचमकदारअक्रुरक्रुर
चढ़ाव उतारअकालसुकाल
चढना ढलनाअंधकारप्रकाश
घोषितअघोषितअंतिम प्रारंभिक
घृणाप्रेमअंत प्रारम्भ
घातप्रतिघातअँधेराचाँदनी
घाटीपर्वत सगुणनिर्गुण
घरेलूबाहरी शाश्वतक्षणिक
घमासानसामान्य वितलअतल
घनेरा नगण्य वंघनिंघ
घटियाबढ़िया भृत्यप्रभु
ग्राह्यअग्राह्य पलघंटा
ग्रासमोक्ष पराजयजय
ग्रामीणनागरिक धूपछांह
ग्रामविशिष्ट तरलठोस
ग्रहणत्याग, अर्पण चतुर मूर्ख
गौण  प्रमुख प्रधान चंचल स्थिर
गोरक्षक गोभक्षक घमंड विनय
गोचरअगोचर घटाव जोड़
गुरु लघु गदरशांति
गुप्तप्रकट गण्य नगण्य
गुणअवगुण गणनीय अगणित
गाढ़ापतला गड्मडसिलसिलेवार
गाड़ना उखाड़ना गंभीर सहज
गर्मठंडा गंधीलासुगंधित
गरीबअमीर गंधाहारकगंधदायक
गमनआगमन खरीद बिक्री
गद्यपद्य क्रूर अक्रूर
गतिरोध निर्विरोध कोपकृपा
गतिमान स्थिर केंद्रित विकेन्द्रित
गणनीयअगणित कायर  निडर
गठीलाढीला कन्यावर
 इच्छाअनिच्छा कनिष्ठज्येष्ठ
 अतुकान्त तुकान्त इतिअथ

Vilom Shabd के लिए Best Books 

छात्रों के लिए हिंदी व्याकरण और विलोम के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की सूची निम्नलिखित है, जो आपके व्याकरण को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करेगी।
Book Name Purchase link 
Lucent’s Sampurna Hindi Vyakaran Aur RachnaBuy Now 
Vilom Shabd (Pocket Size)Buy Now 
Vilom ShabdBuy Now 
Hindi Vyakaran Hindi EditionBuy Now 
CTET Hindi GrammarBuy Now 
Vijeta Vilom Shabd KoshBuy Now 

Vilom Shabd for Class 1

Vilom Shabd for Class 2

Vilom Shabd for Class 3

Vilom Shabd for Class 4

Vilom Shabd for Class 5

Vilom Shabd for Class 6

Vilom Shabd for Class 7

Vilom Shabd for Class 8

Vilom Shabd for Class 9

Vilom Shabd for Class 10

आकाश का विलोम शब्द Kya Hota Hai?

आकाश का विलोम शब्द पाताल Hai.

1 thought on “विलोम शब्द | Vilom Shabd in Hindi – Opposite Words in हिंदी”

Leave a Reply

%d bloggers like this: